NÅIF har behov for flere frivillige som kan ta større og mindre verv i klubben, slik at vi kan sikre et godt tilbud til alle aktive medlemmer i NÅIF. Noen verv krever kanskje at du bruker 1-2 timer i uken, i kortere perioder og særlig i forkant av eller under sesongen, mens andre er mer sporadiske verv som løses litt jevnt gjennom året med inntil 0,5-1 time pr uke.

Ta kontakt på mail til naifstyret@gmail.com dersom du kan tenke deg å bidra i et av disse vervene.

 

Kioskansvarlig:

NÅIF har kiosken åpen i forbindelse med fotballkamper på hjemmebanen og andre arrangementer i klubbens regi.
Kioskansvarlig vil ha følgende oppgaver:

 • Ansvar for planleggingen av serveringstilbudet, samt gjennomføre innkjøp av salgsvarer og råvarer.
 • Ansvar for rutinebeskrivelse for kioskvaktenes oppgaver og gjøre denne tilgjengelig i klubbhuset og for alle foreldre.
 • Ansvar for at oppdatert prisliste er tilgjengelig i kiosken.
 • Oppdatere Vipps-kiosken med aktuelt serveringstilbud og priser.
 • Sette opp kioskvakter (på lagnivå) og kommunisere med lagledere, som har ansvar for å fordele oppgaven innad i eget lag, i forbindelse med arrangementer.
 • Gjennomføre varetelling etter sesongavslutning (kan organiseres i forbindelse med høstdugnad på klubbhuset)

 

Fotballansvarlig, jenter:

NÅIF har både gutte- og jentelag og skal gi begge kjønn like muligheter til et godt treningstilbud og legge grunnlag for videre spillerutvikling.

Fotballansvarlig vil ha det overordnede ansvaret for den sportslig aktivitet som skjer i klubben. Idrettsforbundets barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett inneholder en generell utviklingstrapp. Fotballansvarlig skal sørge for at klubben har en sportslig plan som følger denne utviklingstrappen og som alle trenerne følger. Fotballansvarlig skal levere politiattest.

Fotballansvarlig har følgende oppgaver:

 • Sette klubbens sportslige mål sammen med styreleder.
 • Samarbeide med forballansvarlig for gutter, utvikle og iverksette klubbens overordnede sportslige plan
 • Påmelding av lag til serier, samt håndtere endringer i kampoppsett gjennom sesongen
 • Samarbeid med barneidrettsansvarlig og treneransvarlig, og sikre at treningstilbudet er i samsvar med barneidrettens bestemmelser
 • Overordnet ansvar for å følge opp klubbens samarbeidsklubber og legge grunnlag for videre spillerutvikling

 

Fotballansvarlig, gutter:

NÅIF har både gutte- og jentelag og skal gi begge kjønn like muligheter til et godt treningstilbud og legge grunnlag for videre spillerutvikling.

Fotballansvarlig vil ha det overordnede ansvaret for den sportslig aktivitet som skjer i klubben. Idrettsforbundets barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett inneholder en generell utviklingstrapp. Fotballansvarlig skal sørge for at klubben har en sportslig plan som følger denne utviklingstrappen og som alle trenerne følger. Fotballansvarlig skal levere politiattest.

Fotballansvarlig har følgende oppgaver:

 • Sette klubbens sportslige mål sammen med styreleder.
 • Samarbeide med forballansvarlig for jenter, utvikle og iverksette klubbens overordnede sportslige plan.
 • Påmelding av lag til serier, samt håndtere endringer i kampoppsett gjennom sesongen
 • Samarbeid med barneidrettsansvarlig og treneransvarlig, og sikre at treningstilbudet er i samsvar med barneidrettens bestemmelser
 • Overordnet ansvar for å følge opp klubbens samarbeidsklubber og legge grunnlag for videre spillerutvikling

 

Rollebeskrivelse for treneransvarlig:

 • Trenerveileder er, sammen med de fotballansvarlige, ansvarlig for at sportsplanen legges til grunn for all gjennomføring av aktiviteter i klubben.
 • Ansvarlig for å organisere og gjennomføre trenerforum minimum to ganger i året.
 • Følge opp klubbens trenere i faglige og praktiske spørsmål.
 • Bistå med rekruttering av nye trenere samt pådriver for å sikre god rekruttering og oppstart av nye årskull. Ha oversikt over nye trenere som kommer inn i klubben.
 • Kurspådriver for trenere i klubben slik at trenere får nødvendig støtte og kompetanse.

Treneransvarlig skal levere politiattest.

 

Dommeransvarlig:

NÅIF er selv ansvarlig for å finne dommere til kamper på hjemmebane for alle lag med unntak av Oldboys.

Dommeransvarlig vil derfor ha følgende oppgaver:

 • Administre egen Spondgruppe med dommere, og sette opp arrangementer i Spond etter kampkalender på min.fotball hvor dommere melder hvem som kan dømme kampene
 • Organisere dommerkurs, kan gjøres gjennom samarbeid med SIF
 • Følge opp klubbdommere og rekruttere nye klubbdommere
 • Ha dialog med lagledere og informere om hvem som dømmer deres kamper
 • Melde inn oppgjør av dommerhonorar til ekstern regnskapsfører to ganger i året; etter hver sesong.
 • Sørg for at alle dommere har egen dommerdrakt og fløyte.

 

Treningstidsansvarlig:

NÅIF har egne treningsanlegg på Nærsnes og Frydenlund, samt kan, ved søknad, få treningstider innendørs i gymsaler samt leie plass på utendørs i Slemmestad på vinterstid.

Treningstidsansvarlig vil ha følgende oppgaver:

 • Kartlegge behov med lagledere og tilrettelegge for treningstider til alle lag og allidrett.
 • Lage og løpende opprettholde oversikt over treningstider dele med SoMe-ansvarlig for publisering på hjemmeside
 • Søke treningstider Nærsnes gymsal (Asker kommune)
 • Søke treningstider Frydenlund skole (Asker kommune)
 • Kartlegge og følge opp behov, og søke treningstider Torvbråten flerbrukshall
 • Kartlegge og følge opp behov, og søke treningstider Slemmestad kunstgress ved behov (avklares med Styreleder)
 • Informere lagledere om eventuelle endringer i treningstider og lokasjon (f.eks om tidspunkt kolliderer med kamp, annen utleie av gymsal osv)

 

Fair play-ansvarlig:

Fair play-ansvarlig har det overordnede ansvaret for å koordinere og implementere klubbens Fair play-arbeid i alle lag.

Tiltak Fair play-ansvarlig bør sikre at blir gjennomført:

 • Gjøre forventninger til kampgjennomføring kjent for trenere, spillere og foreldre
  • Fair play-møtet
  • Fair play-hilsen
  • Kampvert
 • Fair play som tema på allerede etablerte trener-, spiller-, og foreldremøter
 • Utarbeidelse av rutiner for håndtering av uønskede hendelser med utgangspunkt i NFFs rutiner
 • Gjøre alle medlemmer kjent med fotballens varslingskanal
 • Synliggjøre Fair play og klubbens verdier på klubbens anlegg og klubbhus

Kompetansekravet til Fair play-ansvarlig er at vedkommende selv har gjennomført Fair play-kurset (tar 5-10 min) og har god kjennskap til NFFs Fair play-håndbok.

 

Barneidrettsansvarlig:

Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år. Alle idrettsklubber plikter å ha en barneidrettsansvarlig

Barneidrettsansvarlig vil ha følgende oppgaver:

 • Sikre gode rutiner for å informere medlemmene om bestemmelsene og rettighetene.
 • Påse at bestemmelsene og rettighetene er forankret i alle ledd i klubben og dets arrangementer og kunne forklare hvorfor dette er viktig.
 • Arbeide for at alle barn blir inkludert i idretten, og at kostnaden for å drive idrett (som også inkluderer utstyr og reise, ikke bare treningsavgift) bør være lavest mulig.
 • Bidra til at alle barn blir inkludert i idretten, uavhengig av bakgrunn.

Barneidrettsansvarlig har mulighet til å øke sin kompetanse om barneidrett ved å gjennomføre e-læringsmodulen «Barneidrettens verdigrunnlag» som ligger på ekurs.nif.no