Instruks for trener i NÅIF

Trener skal bidra til a lose aldersbestemte spillere lengst mulig opp i årsklassene i NÅIF.

NÅIF ønsker som klubb å sette ekstra trykk på denne prosessen. 
Som et ledd i satsingen på yngre spillere er klubbens forventninger til trener å bidra til at de som spiller mest for moro skyld opplever akkurat dette, samtidig som de som har ambisjoner kan få fremgang og oppleve utvikling i henhold til innsats.

Treners hovedoppgave er ukentlig å følge opp sitt lag og spillerne gjennom å:

 1. Gjøre seg kjent med NÅIFs verdigrunnlag og formidle dette videre til klubbens spillere og foreldre
 2. Avvikle kamper i henhold til NFF sitt reglement.
 3. Sikre god planlegging og gjennomføring av treningsøkt og uke ved samt gode trenings- og kampsykluser.
 4. Lojalt opptre i tråd med vedtatt sportsplan og klubbens retningslinjer slik at disse implementeres i klubben og på laget.
 5. Utarbeide årshjul i samarbeid med lagleder tidlig for hele sesongen som ferdigstilles senest ved utgangen av januar og informeres alle spillere og foreldre.
 6. Lede enkle spillersamtaler og jobbe frem og evaluere individuelle utviklingsmål.
 7. Jobbe med trenerutvikler for å følge opp helheten i trenings- og kamparbeidet for laget og enkeltspillerne.
 8. Sammen med lagledere sørge for godt miljø og fotballglede - inkludert aktiviteter utenom fotballbanen
 9. Kjøre noen egne utviklingsøkter med spillere som har dette behovet.
 10. Være ansvarlig for god, tidlig og lett forståelig kommunikasjon med alle spillere, foreldre og foresatte for å sikre forutsigbarhet og redusere usikkerhet. Det skal minimum gjennomføres to foreldremøter per år, men helst tre. Helst 1 i januar, 2 rett etter sommerferie og 3 slut oktober.
 11. Ta ansvar for klubbhus, baner (rydde banen for mål og søppel etter hver økt) og annet utstyr som er klubben sitt – herunder at ta vare på baller, kjegler, vester etc.